Doc-Direkt

Geschiedenis

Situatie tot en met 2010

05-10-2011

Sinds de online beschikbaarstelling van de handelingenbank in maart 2006 heeft de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) met diverse gebruikers, o.a. de ministeries en het Nationaal Archief, gesprekken gevoerd over de functionaliteit en betrouwbaarheid. Dit met het doel om de actualiteit van de opgenomen gegevens continue te verbeteren en te bewaken.

Daarnaast heeft het IODI, een overleg van de directeuren belast met het informatiebeleid van de verschillende ministeries, op 22 maart 2007 opdracht gegeven een werkgroep in te stellen om het doel, resultaat en de functionele eisen voor een Centrale Handelingenbank op te stellen. Deze Centrale Handelingenbank zal onder meer gebruikt gaan worden bij de bewerking van de archieven van de rijksoverheid c.a. uit de periode 1976-1996. De opdracht wordt uitgevoerd door een werkgroep waarin departementen als gebruikersgroep samenwerken. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de departementen Justitie, VWS, VROM, BZK, SZW, Financien en V&W. Tussen deze werkgroep en de CAS zijn positieve gespreken gevoerd om van de CAS handelingenbank een centrale handelingenbank voor de Rijksoverheid te maken.

Tot eind 2009 bevond deze versie van de Handelingenbank zich in een testfase. Niet alle handelingen van alle beleidsterreinen waren in de database opgenomen. Naar aanleiding van gesprekken met betrokkenen zijn een aantal wensen en noodzakelijke aanpassingen geïnventariseerd.

2011 -

05-10-2011

Vanaf 1 januari 2011 valt de handelingenbank onder Doc-Direkt.

2014 -

01-08-2014

Vanaf 1 augustus 2014 is er deze site voor de generieke selectielijsten.

Contact

Doc-Direkt

Postbus 20011
2500 EA Den Haag